dimecres, 4 de juliol de 2018

Ramon Simon - Vertebrar un projecte educatiu de país


Vertebrar un projecte educatiu de país
Ramon Simon i Campà (article publicat al 2007)
Exresponsable de les polítiques educatives del Departament d’Educació.
Membre de la Comissió Sectorial d’Educació d’ERC
Fa poc més d’un any es va signar solemnement el Pacte Nacional per l’Educació al Palau de la Generalitat com a expressió de compromís del país amb l’educació. El pacte estableix, entre els seus principals objectius, reduir el fracàs escolar, millorar el rendiment general de l’alumnat, prestigiar l’escola pública i trobar un encaix estable dels centres finançats amb fons públics que garanteixi la igualtat d’oportunitats i la cohesió social per a tota la ciutadania catalana.
El pacte va ser concebut com a element estratègic de mirada llarga, de reconstrucció del sistema des d’un punt de vista estructural i orientador de les futures polítiques educatives a Catalunya, que s’han de concretar a la Llei d’Educació de Catalunya. La llei catalana d’educació esdevé una oportunitat per vertebrar un projecte educatiu de país que garanteixi el dret a l’educació de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes, i que, prenent com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social, els ofereixi una educació gratuïta i de qualitat.
Així, la Llei d’Educació de Catalunya ha d’incorporar els acords del Pacte Nacional per l’Educació, tot assolint el màxim consens possible dels grups parlamentaris.


Entre els aspectes fonamentals que la llei hauria de desenvolupar, cal destacar els següents:
1. Una opció clara pels principis d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social, que haurien d’impregnar tots els elements del sistema educatiu, establint un sistema educatiu propi que aposti per una escola catalana, innovadora i de qualitat, i en el qual l’escola pública sigui l’eix vertebrador de l’oferta educativa.
2. Una nova visió del finançament, que ha de ser educatiu i no només escolar. És a dir, ha d’incloure també l’entorn i l’acció educativa no pròpiament escolar.
3. Recollir els principis generals del sistema educatiu de Catalunya, amb especial atenció al català com a llengua de l’ensenyament i vehicle de cohesió social, a la coeducació i a la responsabilitat social dels centres docents integrats en el servei públic educatiu de Catalunya.
4. Desenvolupar la regulació dels ensenyaments del sistema educatiu establerts a la LOE i establir altres ensenyaments propis de Catalunya.
5. Establir les bases per al desplegament del Servei Públic Educatiu de Catalunya com a marc per a la igualtat d’oportunitats i la llibertat d’ensenyament i fixar les condicions perquè els centres privats puguin prestar el servei educatiu públic a través del concert educatiu.
6. Establir les bases per a la creació d’un sistema propi d’indicadors de qualitat educativa, que incorpori la consideració dels valors ètics i polítics propis del discurs de la igualtat d’oportunitats i que permetin contrastar els efectes de les polítiques educatives a l’espai de l’aula.
7. Establir les bases per a la creació d’una inspecció educativa pròpia i la regulació d’un model propi d’avaluació del sistema educatiu.
8. Establir les principals mesures per compensar les desigualtats educatives, orientades pel principi d’intervenció primerenca i amb garantia de finançament suficient. En els propers anys caldrà fer un gran esforç d’inversió en l’oferta educativa pública adreçada a l’alumnat que no hagi pogut obtenir el graduat en ESO. En concret, es considera de rellevància estratègica per al futur del nostre país assolir una oferta gratuïta i territorialment equilibrada dels nous programes de qualificació professional inicial que s’estableixen a la LOE i en el disseny i organització, dels quals la Generalitat disposarà d’un ampli marge d’actuació. També caldrà dedicar molts recursos a totes aquelles mesures que permetin millorar les taxes d’èxit escolar i, especialment, de continuïtat en els estudis post-obligatoris, algunes de les quals depassaran l’àmbit pròpiament educatiu.
9. Fixar les bases per a l’establiment d’un sistema propi de beques i ajuts a l’estudi.
10. Garantir la gratuïtat dels llibres i el material escolar a les famílies de nivell de renda més baixa i reduir un 85% la despesa familiar per aquest concepte mitjançant un sistema cofinançat de reutilització cooperativa dels llibres i el material escolar.
11. Fixar el marc general per a la innovació i la recerca educatives, així com per a la integració de les TIC en els processos d’ensenyament i aprenentatge.
12. Regular la funció pública docent, en el marc de les competències derivades de l’Estatut d’Autonomia, incorporant alguns acords importants que ja figuren al Pacte Nacional per l’Educació.
13. Desenvolupar les competències educatives de les administracions locals derivades del nou Estatut d’Autonomia, en el marc dels principis i els mecanismes de cogestió i coresponsabilitat educatives establerts al Pacte Nacional per l’Educació.
14. Apostar clarament per l’autonomia dels centres docents, garantint el principi d’igualtat, com a motor de millora educativa, tenint molt en compte la dimensió comunitària de l’acció educativa escolar.
15. Atorgar una especial atenció al paper educatiu de les famílies i a la necessitat de potenciar la seva acció educativa en col·laboració amb l’escola, així com la seva participació en la vida escolar.
16. Regular els drets i deures bàsics de l’alumnat, tot potenciant la seva participació en la vida escolar com a estratègia educativa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada