divendres, 20 de maig de 2016

Crònica d'una victòria de la llibertat

Dimarts 17 de maig, durant la comissió d'ensenyament
del Parlament de Catalunya

L'educació a Catalunya tindrà un referent important en aquesta setmana de maig 2016. Han passat moltes coses remarcables, però des del nostre punt de vista n'hi ha tres que la fan molt singular. El dimarts 17, durant la comissió d'ensenyament del Parlament, es va rebutjar una proposició de resolució de CSQP sobre polítiques d'educació pública, on s'aprofitava un altre cop per donar una coça a la iniciativa social.

El dimarts 18 al matí, durant el ple del Parlament, es va rebutjar una proposició de llei per modificar la LEC, també de CSQP, que sota un text impecable que demanava incloure a la LEC uns criteris per al tancament de centres públics, amagava la lletja intenció de perjudicar els centres d'iniciativa social. Des de la Fapel i altres entitats, s'havia parlat amb els partits polítics que no tenien encara format un criteri sobre la proposició per tal que la rebutgessin, malgrat el tenor literal del text que, tot i que era impecable, ja sabem que també cal atendre a l'esperit del text per entendre'l millor. Finalment la proposta va ser rebutjada justament amb els vots dels grups parlamentaris de JxS i PP.

A la tarda del mateix ple del Parlament, es va substanciar el que des de feia any i mig planejava com una amenaça greu i real: la ILP per un nou sistema educatiu. Aquesta iniciativa té el mèrit d'haver recollit prop de 65000 signatures vàlides -tot i que havien aconseguit que signessin gairebé 95000 persones, més (o menys) informades de la realitat. La presència d'unes quantes persones vestides de groc, poques, amb una potent megafonia, eren la visualització plàstica de la realitat d'aquesta ILP: molt de soroll... com a l'obra de Shakespeare. També s'hi van poder veure alguns infants, que devien ser per allà de sortida cultural, educativa o de lleure, i que s'hi van acostar potser pensant que repartien alguna “xuxe”.

La Rosa Canyadell, en nom de la comissió promotora de la ILP, va fer l'exposició inicial. A mida que passava el debat, el text va passar de ser una proposició de llei a ser unes bases de discussió. Era evident que el text no tenia ni de bon tros la qualitat mínima, però la conjuntura política va acceptar-la com a proposició el passat juliol 2014 sense gaire sentit jurídic.

Finalment, el debat de posicionaments front al rebuig anunciat pels grups de JXS i PP va ser molt evident i massa previsible, i va evidenciar el seny d'alguns front a la oportunitat política de fer oposició d'altres.

Des de fa uns mesos (i els propers de ben segur també), s'han anat produint diferents accions dels partits polítics d'esquerres per modificar l'entorn d'estabilitat que la LEC representa. Aquests atacs, en el fons, van tots adreçats a retallar llibertats i drets de les famílies i dels infants, per finalment instaurar un règim únic, monolític, ideològic de l'Estat. Aquestes realitats, venen adobades i amanides amb els coneguts mantres de millorar el sistema educatiu, proporcionar més equitat en l'accés a l'educació i donar més oportunitats als infants i joves. Això ho volem tots. I si no, digueu-me: quin pare, quina mare, quina família vol perjudicar els seus?

Com que hi ha moltes maneres de fer, no ens hem de deixar enredar per les paraules o pels sofismes més elaborats. Jo proposaria unes bases de partida, a l'empara de totes les normes de drets humans i llibertats civils:
 1. Els pares som els primers educadors dels nostres fills i filles.
 2. Els pares som els que tenim la obligació d'educar-los i el dret a triar la manera i la forma, l'estil i el caràcter.
 3. Existeix el dret a l'educació, que conté dues vessants: la de creació de centres educatius i la de triar-los per part de les famílies.
 4. A Catalunya, el Servei d'Educació que la LEC a l'empara de l'Estatut estableix, està format per centres de titularitat pública i per centres d'iniciativa social.
 5. Aquestes escoles es regeixen pel que fa a la prestació del servei, accés de l'alumnat, titulació del professorat, currículum, etc. per les mateixes normatives i control per part de qui n'ha de tenir cura.
I aquestes premisses les hem de basar en aquest textos:

Declaració universal dels drets humans (1948)

Artículo 26
 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Conveni Unesco sobre discriminació a l'ensenyament

Artículo 2. En el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán consideradas como constitutivas de discriminación en el sentido del artículo 1 de la presente Convención:
 • La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que esos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes;
 • La creación o el mantenimiento, por motivos de orden religioso o lingüístico, de sistemas o establecimientos separados que proporcionen una enseñanza conforme a los deseos de los padres o tutores legales de los alumnos, si la participación en esos sistemas o la asistencia a esos establecimientos es facultativa y si la enseñanza en ellos proporcionada se ajusta a las normas que las autoridades competentes puedan haber fijado o aprobado, particularmente para la enseñanza del mismo grado;
 • La creación o el mantenimiento de establecimientos de enseñanza privados, siempre que la finalidad de esos establecimientos no sea la de lograr la exclusión de cualquier grupo sino la de añadir nuevas posibilidades de enseñanza a las que proporciona el poder público, y siempre que funcionen de conformidad con esa finalidad, y que la enseñanza dada corresponda a las normas que hayan podido prescribir o aprobar las autoridades competentes, particularmente para la enseñanza del mismo grado.
Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea (Diari Oficial Comunitats Europees 364/2000, de 18 de diciembre de 2000)

Artículo 14. Derecho a la educación
 1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente.
 2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.
 3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.
Convenció sobre els drets dels infants:

Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989
Artículo 29
 1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
 • Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
 • Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
 • Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
 • Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
 • Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.
Pacte Internacional dels drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics, de 16/12/1966

Artículo 10
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:
 1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.
Artículo 13.3
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 13.4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.

Consell d'Europa

Resolution 1904 (2012)1
The right to freedom of choice in education in Europe Parliamentary Assembly “respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions”.

EPA. European Parents Association


Documents i declaracions de l'Associació Europea de Pares, que representa més de 130 milions de pares i mares de gairebé tots els països d'Europa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada